Ponuka našich služieb - Vašich potrieb

Momentálne vnímame potrebu spoločností sa špecializovať na svoj core business a zároveň chýbajúceho kvalifikovaného personálu pre podporné činnosti spoločností, akým je napríklad sortovanie a rework.

Preto sme sa rozhodli na základe našich praktických skúseností ponúknuť zákazníkovi riešenie  týchto činností formou projektov, ktorými sa ako dodávateľ priamo začleníme do procesu Vašej spoločnosti.

Projekty vznikajú na základe individuálnych  potrieb zákazníka.  Ak má zákazník problém s nedostatkom pracovnej sily my vytvoríme pracovnú skupinu na čele s koordinátorom, ktorá bude oboznámená  s  technologickým postupom pre jednotlivý projekt a taktiež bude disponovať so všetkými  potrebnými  vedomosťami  a znalosťami, aby mohla v plnom rozsahu splniť požiadavku Vašej spoločnosti.

V každom projekte je zahrnuté :

- Koordinátor / líder pridelený na práce vo firme každého zákazníka

- K dispozícii : 24h/365 dní v roku

- Reakčný čas 12hod v závislosti od zákazníka

- Dodržiavanie požiadaviek BOZP a PO

- Kvalifikovaný personál

- Vybavenie pracovníkov pracovným odevom, obuvou a pomôckami

- Zasielanie raportov v elektronickej podobe

Rozsah služieb:

- 1. Sorting

- 2. Rework

- 3. Špecializované  výrobné práce

- 4. Pomocné práce

1. SORTING (sortovacie/ triediace a kontrolné práce)

Táto služba umožňuje na základe Inštrukcie práce oddeliť chybné diely od bezchybných, aby sa chybné diely nedostali na výrobnú linku alebo k odberateľovi. Práce sú vykonávané na špeciálnych pracoviskách resp. na linkách.

 • Práce zahŕňajú:

  • Vizuálne kontroly
  • Meranie dÍžok, hrúbok, špár a lícovania, odchýlok, uhlov, sily tlakom/ťahom, odporom
  • Kontrola deformácie hmatom
  • Kontrola funkčnosti
  • Kontrola sluchom
 • Triedenie súčiastok

predstavuje vizuálnu kontrolu dielov, pri ktorých sa oddelia chybné diely od bezchybných, aby sa chybné diely nedostali na výrobnú linku alebo k odberateľovi.

 • Kontrola na výrobných linkách

spočíva v selekcii dielov priamo na výrobnej linke v súlade s cyklom linky a podľa pracovného návodu.

 • Kontrola pomocou kontrolno-meracích zariadení
 • počas výkonu činnosti využíva náš pracovník na kontrolu dielov kontrolno-meracie zariadenia ako sú šublery (posuvné meradlá), pravítka, kalibre.
2. REWORK – jedná sa o opravu a odstránenie nedostatkov na dieloch

- Oprava súčiastok

v súlade s inštrukciami práce pomocou potrebných náradí dochádza k oprave súčiastok tak, aby sa po vykonaní opravy mohli dané súčiastky vrátiť do obehu (výrobná linka, expedícia zákazníkovi).

3. Špecializované  výrobné práce

Špecializované práce podľa technologických postupov zákazníka ,obsluha výrobných strojov a iné.

 4. Pomocné Práce

Ide o vykonanie služieb ako napr. montáž, práce na linkách, inventúry, práce v oblasti Facility a iné.