OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kto je prevádzkovateľom?
Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť M&M Personal s. r. o., so sídlom Velkomoravská 2910/38A, 901 01 Malacky, IČO: 51 32 08 51, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 125678/B, teda právnická osoba, ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov. 

Kto sa rozumie dotknutou osobou?
Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané alebo ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú.

Čo je to poučenie dotknutej osoby?
Toto poučenie vysvetľuje ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov. 

Spracúvanie osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na realizáciu sprostredkovania zamestnania a obsadenia inzerovanej pracovnej pozície vhodným uchádzačom o zamestnanie. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje povinnosti. 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?
Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom sprostredkovania zamestnania a obsadenia inzerovanej pracovnej pozícii vhodným uchádzačom. Za týmto účelom spracúvame osobné údaje v rozsahu potrebnom na zaradenie uchádzača o zamestnanie – dotknutej osoby do výberového konania na požadovanú pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákonník práce).

Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom odpovede na Váš dopyt zaslaný prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej stránke www.mandmpersonal.sk/kontakt.

Ak ste udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu udeleného súhlasu, ktoré môžeme zverejniť. Máte právo kedykoľvek súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania.

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?
Zoznam právnych základov, ktoré oprávňujú spoločnosť spracúvať osobné údaje o zamestnancovi.

 1. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 2. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
 3. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
 4. zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 5. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 6. zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 7. zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 8. oprávnený záujem prevádzkovateľa;
 9. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;

 

Aké osobné údaje sú zbierané?
Za účelom registrácie do našej databázy sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje

 • meno a priezvisko,
 • telefonický kontakt,
 • emailová adresa,
 • preferovaná lokalita,
 • preferovaný druh spolupráce.

Za účelom online reakcie na konkrétnu pracovnú ponuku sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • telefonický kontakt,
 • emailová adresa.

Za účelom reakcie kampaň „Chcete zarábať o 186€ viac?“ sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • telefonický kontakt,
 • emailová adresa.

Za účelom odpovede na Váš dopyt v zaslanom kontaktnom formulári, ako aj za účelom priameho marketingu v prípade udeleného súhlasu, sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • údaje uvádzané v sprievodnej správe.

V súvislosti s udelením tohto súhlasu beriem na vedomie, že súhlasím taktiež s prevodom údajov iným príjemcom na účely ich vlastného priameho marketingu, v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), Úradný vestník L 201 , 31/07/2002 S. 0037 – 0047. Tento súhlas je udelený po dobu 3 rokov, je možné ho kedykoľvek odvolať, a to osobne, prostredníctvom emailu na: info@mandmpersonal.sk alebo poštou na adresu: M&M Personal s. r. o., Velkomoravská 2910/38A, 901 01 Malacky. Súčasne beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje sú zdieľané s tretími subjektmi, a to za účelom sprostredkovania zamestnania.

Súbory „cookie“ na našej webovej stránke
Naša spoločnosť používa na svojej webovej stránke https://mandmpersonal.sk/ súbory cookies. Ich zber je možný iba na základe Vášho súhlasu. Súbory cookies sú malé textové súbory pozostávajúce z radu čísel a písmen, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača a zároveň dokážu jednoznačne identifikovať Váš počítač a Vašu IP adresu.

 • responzívnosť,
 • možnosť komunikácie prostredníctvom e-mailu,
 • identifikáciu návštevníka a jeho súhlasenie s používaním súborov cookies.

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti je možné zistiť na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie našej webovej stránky nemusia správne fungovať.

Použitie nástrojov Google Analytics a Google Remarketing
Na stránke www.mandmpersonal.sk môžu byť používané služby tretích strán, akými sú napr. spoločnosti Google Inc. Analytics a Remarketing alebo Adobe Omniture a pod. U týchto služieb sa používajú súbory cookies. Uvedenými službami tretích strán analyzujeme návštevnosť a využívanie našej webovej stránky. Získané informácie o používaní našej webovej stránky zdieľame s poskytovateľmi analytických služieb za účelom jej vyhodnotenia. Aj napriek tomu, že Vaše osobné údaje sú prenášané tretím stranám do zahraničia, Vaše osobné údaje sú vždy anonymizované formou skrátenia IP adresy o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie ku konkrétnej fyzickej osobe. Zároveň je možné sa z takýchto analytických služieb odhlásiť, a to vyjadrením nesúhlasu s použitím súborov cookies na našej webovej stránke.

Spracúvanie vašich osobných údajov prostredníctvom cloudových riešení
Naša spoločnosť využíva pri svojej činnosti aj cloudové riešenia pre internú komunikáciu, či komunikáciu so sesterskými spoločnosťami. Tieto riešenia využívame predovšetkým na zvýšenie produktivity a mobility zamestnancov, internú spoluprácu na dokumentoch a informačných aktívach jednotlivých oprávnených osôb. Používame webové portály na spoluprácu medzi našimi zamestnancami a partnermi, na zdieľanie a vytváranie informácií. Za účelom ochrany údajov zdieľaných v rámci uvedených cloudových riešení používame moderné technické a softvérové nástroje na šifrovanie dát tak, aby bola zachovaná ochrana a integrita zdieľaných dát.

Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia
Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky. Uvedené neplatí v prípade Vášho výslovného súhlasu s takým prenosom Vašich osobných údajov do zahraničia, resp. za účelom poskytnutia objednaných služieb v zahraničí. 

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu splnenia účelu, resp. po dobu archivácie ustanovenú zákonom o archívoch a registratúrach. K podrobnostiam o dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás môžete požiadať kedykoľvek a akokoľvek.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu
Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom na: info@mandmpersonal.sk alebo poštou na adresu: M&M Personal s. r. o., Velkomoravská 2910/38A, 901 01 Malacky, resp. nás môžete o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne.

V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov osobne. Zároveň máte právo požiadať aj o doplnenie Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o taký úkon osobne, prostredníctvom emailu na: info@mandmpersonal.sk alebo poštou na adresu: M&M Personal s. r. o., Velkomoravská 2910/38A, 901 01 Malacky.

Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, či už osobne, prostredníctvom e-mailu na: info@mandmpersonal.sk alebo poštou na adresu: M&M Personal s. r. o., Velkomoravská 2910/38A, 901 01 Malacky. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých údajov, resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Prenos Vašich osobných údajov
V prípade, ak už nemáte záujem, aby Vaše osobné údaje v zmysle udeleného súhlasu boli spracúvané našou spoločnosťou, ale zároveň máte záujem aby boli spracúvané niekým iným, môžete nás požiadať o vydanie poskytnutých osobných údajov osobne, prostredníctvom emailu na info@mandmpersonal.sk alebo poštou na adresu: M&M Personal s. r. o., Velkomoravská 2910/38A, 901 01 Malacky. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu a v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Namietanie spracúvania Vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje budú použité na účely marketingu iba v prípade, ak ste s takým použitím výslovne pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov súhlasili. V prípade, ak ste s použitím Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu súhlasili, môžete takýto súhlas kedykoľvek odvolať, a to osobne, prostredníctvom emailu na: info@mandmpersonal.sk alebo poštou na adresu: M&M Personal s. r. o., Velkomoravská 2910/38A, 901 01 Malacky.

Ako odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?
Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom marketingu iba v prípade, ak ste s takým použitím výslovne pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov súhlasili. V prípade, ak ste s použitím Vašich osobných údajov pre účely marketingu súhlasili, môžete takýto súhlas kedykoľvek odvolať, a to osobne alebo prostredníctvom emailu na: info@mandmpersonal.sk alebo poštou na adresu: M&M Personal s. r. o., Velkomoravská 2910/38A, 901 01 Malacky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek a v akejkoľvek forme, najmä osobne alebo prostredníctvom e-mailu na: info@mandmpersonal.sk alebo poštou na adresu: M&M Personal s. r. o., Velkomoravská 2910/38A, 901 01 Malacky. Po odvolaní súhlasu nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracovávané a budú bezodkladne zlikvidované. Odvolanie súhlasu je aplikovateľné len na tie kategórie osobných údajov, na ktoré bol súhlas udelený, nevzťahuje sa na osobné údaje spracúvané na základe zákona alebo pracovnej zmluvy.

Čo ak boli Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov porušené?
V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu ako bolo dohodnuté, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.